• Δίχτυα για παιδότοπους
  • Δίχτυα για πισίνες
  • Δίχτυα για εργοτάξια και οικοδομές
  • Δίχτυα για αίθρια κτιρίων

Τα δίχτυα προστασίας εφαρμόζονται σε κατασκευαστικά έργα και σε σχετικές εργασίες που γίνονται σε ύψος. Προσφέρουν ασφάλεια για τους εργαζόμενους και τους επιτρέπουν να δουλεύουν με άνεση.

Η HelNet είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που έχει πιστοποιηθεί για την κατασκευή διχτυών ασφαλείας για προστασία από πτώσεις, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 1263-1 («Safety nets - Part 1: Safety requirements, test methods»). Η κατασκευή των συγκεκριμένων διχτυών ακολουθεί τις απαιτούμενες από το πρότυπο προδιαγραφές για αντοχή στη θραύση και απορρόφηση ενέργειας.

Τα δίχτυα για παιδότοπους πρέπει να τηρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές τόσο για τις διαστάσεις και τις μηχανικές τους ιδιότητες (διαμέτρημα ματιού - αντοχή) όσο και για τα χαρακτηριστικά σύνθεσής τους (πυρανθεκτικότητα – μετανάστευση βαρέων μετάλλων). Η Helnet διαθέτει στους πελάτες της το κατάλληλο πιστοποιημένο δίχτυ βάση του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 71.01-03 («Safety of Toys»).

Η HelNet κατασκευάζει δίχτυα για την προστασία ή/και για την ασφάλεια σε πισίνες. Επιλέγει την κατάλληλη α’ ύλη του διχτυού και σχεδιάζει την κατασκευή που απαιτείται για να καλύψει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου.